NOWE TECHNOLOGIE


Bateria koksownicza systemu zasypowego

 • wymiary komór: 16 600 mm x 6500 mm x 600 mm
 • objętość użyteczna komory: 57,6 m3
 • nominalny czas koksowania: 25,5 godz.
 • produkcja koksu suchego z komory: 32,9 Mg.

Bateria koksownicza systemu ubijanego

 • wymiary komór: 15 040 mm x 5000 mm x 520 mm
 • objętość użyteczna komory: 30,91 m2
 • nominalny czas koksowania : 25 godz.
 • produkcja koksu suchego z komory: 23,5 Mg.

Instalacja do odsiarczania gazu koksowniczego metodą amoniakalną

 • zawartość siarkowodoru H2S w gazie koksowniczym:
  - przed instalacją do 10 g/Nm3
  - po instalacji ≤ 0,4 g/Nm3
 • zawartość amoniaku NH3 w gazie koksowniczym:
  - przed instalacją do 10 g/Nm3
  - po instalacji ≤ 0,03 g/Nm3
 • utylizacja NH3: poprzez katalityczny rozkład do N2 i H2,
 • utylizacja H2S:
  - w instalacji Clausa do siarki o czystości 99,9 %,
  - w wytwórni H2SO4 - z produkcją 75 % - H2SO4,
 • pozostałość NH3 w wodzie odpędzonej kierowanej do oczyszczalni ścieków:
  - NH3 lotny< 50 mg/dm3
  - NH3 związany< 100 mg/dm3
 • płuczki H2S i NH3 jednokrotnego zraszania (bez cyrkulacji amoniakalnego roztworu płuczącego) z wysokosprawnym wypełnieniem,
 • pełna hermetyzacja aparatury instalacji bez emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Instalacja do odsiarczania gazu koksowniczego metodą katalityczno-sodową

 • zawartość siarkowodoru H2S w gazie koksowniczym:
  - przed instalacją do 10 g/Nm3
  - po instalacji ≤ 0,5 g/Nm3
 • zawartość cyjanowodoru HCN w gazie koksowniczym:
  - przed instalacją do 2 g/Nm3
  - po instalacji ≤ 0,5 g/Nm3
 • produkt: siarka topiona (lub tabletkowana) o czystości 99,8 %,
 • produkcja bezodpadowa i bezściekowa,
 • płuczka H2S jednokrotnego zraszania (bez cyrkulacji węglanowego roztworu płuczącego) w wysokosprawnym wypełnieniem.

Instalacja absorpcji benzolu

 • zawartość benzolu w gazie koksowniczym:
  - przed płuczką benzolu do 40 g/Nm3
  - po płuczce benzolu: ≤ 3g/Nm3
 • opór płuczki benzolu : < 1,5 kPa
 • płuczka benzolu, jednokrotnego zraszania (bez cyrkulacji oleju płuczkowego) z wysokosprawnym wypełnieniem: DN 3600 ÷ 4000 mm,
 • pełna hermetyzacja instalacji bez emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Instalacja do produkcji paku elektrodowego

Wymogi jakościowe paku stosowanego do produkcji elektrod są następujące:

 • temperatura mięknienia wg Mettlera od 95 oC do 145 oC
 • liczba koksowania 40 - 55
 • części ß smoliste do 18,5%

Wytwarzanie paku elektrodowego odbywa się w kilku podstawowych węzłach:

 • termopreparacja paku normalnego do paku elektrodowego,
 • odparowanie części lotnych z paku elektrodowego,
 • chłodzenie specjalne paku przed granulacją,
 • granulacja paku schłodzonego,
 • załadunek granulatu do wagonów lub kontenerów.

System automatyki dla baterii koksowniczej

Urządzenia zabudowane na obiekcie:

 • przetworniki pomiarowe,
 • czujniki,
 • analizatory,
 • system do ciągłego pomiaru emisji z komina,
 • układy automatycznej regulacji.

Sterowniki programowalne PLC:

 • dla sterowania i pomiarów baterii,
 • sterownik komunikacyjny,
 • sterowniki maszyn piecowych,
 • instalacja odpylania strony koksowej,
 • pompownia hydroinżekcji,
 • wyloty wieży węgla.

Stacje komputerowe z systemem wizualizacji i archiwizacji danych:

 • 2 redundantne stacje operatorskie,
 • 1 stacja inżynierska,
 • 1 serwer bazy danych.

System Nadrzędny dla wspomagania i optymalizacji eksploatacji baterii koksowniczej

Podstawowe elementy:

 • moduł harmonogramu obsługi komór, umożliwiający tworzenie planu obsługi komór w oparciu o informacje dotyczące poprzednich operacji na komorach oraz bieżące parametry pracy baterii,
 • moduł obsługi przenośnego pirometru, służący do wczytywania wartości temperatur ścian grzewczych,
 • moduł optymalizacji opalania baterii, zapewniający optymalne warunki opalania baterii koksowniczej dla założonego poziomu produkcji koksu i aktualnych parametrów wsadu węglowego.
Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.