AKTUALNOŚCI


2019-05-20

JSW Koks S.A. Koksownia Radlin

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano Umowę pomiędzy BP Koksoprojekt Sp. z o.o. a JSW Koks S.A. na realizację zadania inwestycyjnego „pod klucz” p.t. "Zakup wraz z zabudową i uruchomieniem dmuchawy gazu koksowniczego na instalacji KRAiC w Koksowni Radlin". Realizacja zadania potrwa do lutego 2020 roku i obejmuje dokumentację projektową z doborem, dostawą i zabudową dmuchawy gazu we współpracy z firmą Aerzen Polska”.


2018-06-13

WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „Victoria”

Dnia 20.12.2017 – z miesięcznym wyprzedzeniem – wypchnięto z komory nowej baterii nr 6  - pierwszy koks o parametrach koksu odlewniczego. Tym samym rozpoczął się okres trzymiesięcznego wdrażania pracy baterii do kompleksu produkcyjnego całej  koksowni.
W tym czasie pełna mobilizacja prac Konsorcjum pod kierunkiem BP Koksoprojekt i służb utrzymania ruchu Koksowni “Victoria” doprowadziła do technologicznego sukcesu. Od kwietnia 2018 - wałbrzyska koksownia osiągnęła docelową moc produkcyjną.
Produkcja koksu odlewniczego, obostrzona kryteriami zawartymi w przepisach BAT, jest najnowocześniejszą technologią koksowania w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o ochronę środowiska – uzyskano niskie parametry emisyjne, dzięki zastosowaniu nowatorskiej “Metody dodawania spalin do gazu opałowego”.

Bateria nr 6

Bateria nr 6


Bateria nr 6 widok 3D

Bateria nr 6 widok 3D


Bateria nr 6

Bateria nr 6


Strop Baterii

 

Strop Baterii


Wóz Przelotowy


2018-05-25

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż w związku z łączącymi nas relacjami biznesowymi, prowadzonymi procesami ofertowania, które docelowo mogą skutkować możliwością zawarcia umowy,
że jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa przedsiębiorstwa, Państwa pracowników oraz współpracowników. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o celu pozyskania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z ich przetwarzaniem przez  Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. Jednocześnie prosimy przekazać ją w naszym imieniu także pracownikom oraz współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi relacjami biznesowymi w postaci ofert i umów zawartych w celu realizacji Kontraktów.

POLITYKA BEZPIECZEŃSKTWA


2017-05-23

JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin

Zgodnie z umową BPK realizuje w systemie "pod klucz" zadanie inwestycyjne pt "Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych". Przewidywany termin zakończenia budowy i przekazanie do eksploatacji - październik 2017r.


2017-05-23

ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE et LORRAINF Francja

Zgodnie z kontraktem BPK realizuje dostawę i montaż płuczki benzolu i regeneratora oleju w Koksowni SEREMANGE - Francja.


2017-05-22

WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „Victoria”

Zgodnie z umową BPK jako lider konsorcjum  realizuje w systemie „pod klucz”  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa baterii koksowniczej nr 6”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje  opracowanie dokumentacji wykonawczej, budowę, przebudowę i uruchomienie  niezbędnych obiektów i instalacji oraz rozbiórkę zbędnych obiektów i uzbrojenia terenu. Realizowana bateria koksownicza o zdolności produkcyjnej 106,76 tys. ton koksu /rok  jest jednogrzewna, z dolnym doprowadzeniem gazu koksowniczego,  przystosowana do załadunku komór wsadem ubijanym, obsługiwana przez jeden komplet zautomatyzowanych maszyn piecowych.  Ponadto bateria zostanie wyposażona w instalację tzw. recyrkulacji zewnętrznej, to jest dodawania spalin do gazu opałowego celu zmniejszenia jego wartości opałowej. Spowoduje to obniżenie temperatury jądra płomienia oraz jego wydłużenie, czego skutkiem będzie równomierny rozkład temperatury na wysokości w kanale grzewczym i co najważniejsze zmniejszenie zawartości NOx w spalinach. Dodatkowo dodanie gorących spalin spowoduje podwyższenie temp. Gazu opałowego i zapobiegnie krystalizacji naftalenu.    Bateria będzie produkowała najwyższej jakości koks odlewniczy. Przewidywany termin zakończenia realizacji budowy i przekazania baterii do eksploatacji – 31.03.2018r.


2017-05-22

EUROPEJSKI PROGRAM NOEMI

BPK  zrealizowało wspólnie z ArcelorMittal Maizières S.A. w Maizières-lès-Metz oraz Centrum Pirolizy Marienau w Forbach -Francja  projekt badawczy obniżenia emisji tlenków azotu (NOx).    BPK opracowało koncepcję i projekt oraz wybudowało doświadczalną  instalację mieszania powietrza z spalinami w procesie opalania komór koksowniczych.  Oczekiwanym celem przyjętego  rozwiązania jest wydłużenie płomienia, wyrównania pola temperatury w kanale grzewczym, poprawę warunków wymiany ciepła oraz max obniżenie  temperatury spalania w jądrze płomienia.  
Wykonane pomiary są pozytywne i obiecujące a ich weryfikacja nastąpiła po wykonaniu pomiarów przez partnerów projektu z Centrum Pirolizy Marienau.


2017-05-22

AMSA Vanderbijlpark – Republika Południowej Afryki

BPK zrealizowało kontrakt na opracowanie „Studium techniczno – technologiczne” zawierające ocenę aktualnego stanu technicznego istniejących instalacji oraz warunki i zalecenia wykonania niezbędnych prac, ponownego uruchomienia, poprawnej i niezawodnej pracy instalacji na  Wydziale Węglopochodnych  w Koksowni AMSA Vanderbijlpark  RPA.


2016-09-08

W Koksowni Dębieńsko może powstać instalacja odzysku

Autor: WNP.PL (TE)
08-09-2016 12:07

JSW Koks podpisał list intencyjny z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową Gros oraz zabrzańskim Biurem Projektów Koksoprojekt, który dotyczy planów budowy na terenie Koksowni Dębieńsko instalacji do odzysku surowców - poinformował portal wnp.pl Marek Filas, rzecznik JSW Koks.

List dotyczy „instalacji do odzysku surowców ze słonych żużli do produkcji wtórnej oraz odpadów z przerobu metali nieżelaznych zwłaszcza aluminium, z jednoczesną utylizacją gazów poreakcyjnych na złożu katalitycznym oraz uzyskiem i wykorzystaniem ciepła procesowego”.


Nowoczesna instalacja

Wg założeń, Koksownia Dębieńsko - należąca do JSW Koks - udostępni inwestorom swój teren wraz z infrastrukturą techniczną, na którym ma powstać nowoczesna, chroniona patentami proekologiczna instalacja do przetwarzania słonych żużli aluminiowych (IPSŻAL). Koksoprojekt i firma Gros mają zaprojektować i wybudować instalację „pod klucz”.

- Nowy zakład, który ma pracować docelowo w ruchu ciągłym na trzy zmiany, zgodnie z listem intencyjnym będzie wykorzystywał zasoby infrastrukturalne i ludzkie JSW Koks - przekazał Filas.
- W pierwszym etapie planowanej inwestycji przewiduje się zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników, a docelowo stan załogi ma zwiększyć się nawet do kilkuset osób - dodał.

W skład instalacji IPSŻAL ma wchodzić węzeł przerobu suchego, węzeł przerobu mokrego, węzeł krystalizacji soli oraz węzeł gazowy.

Podczas procesu przerabiania słonych żużli aluminiowych instalacja pozwoli na uzyskanie złomu stalowego, aluminium metalicznego, tlenków aluminium będących półproduktem dla cementowni glinowych oraz mieszanek soli (NACl, KCl) w całości odbieranych przez huty aluminium.

Przyjazna dla środowiska

Jak podkreślono, inwestycja będzie całkowicie przyjazna dla środowiska naturalnego i spełni wymagania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Oznacza to, iż podczas produkcji zostaną spełnione najbardziej ostre normy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Nowy zakład, który ma powstać na terenie Koksowni Dębieńsko będzie odzyskiwał cenne surowce metodą bezodpadową i bezemisyjną - podsumowano.

Koksownia Dębieńsko produkuje zarówno koks opałowy na potrzeby grzewcze, jak i koks przemysłowy na rynek czeski. Zdolność produkcyjna to 300 tys. ton koksu rocznie.


2015-11-05

JSW KOKS S.A. – Koksownia Radlin

Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. jako Generalny Realizator Inwestycji (GRI) 30 października 2015r. podpisało umowę z JSW KOKS S.A. na "Modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin".
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posiadanej technologi z uwzględnieniem ochrony środowiska, realizujemy z powodzeniem inwestycje w przemyśle koksowniczym w kraju i zagranicą.


2015-10-07

ARCELORMITTAL POLAND S.A. Oddział Zdzieszowice

BPK  podpisało umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla „Modernizacji Wydziału Węglopochodnych” która została wykonana w 2012roku. Jednocześnie umowa przewidywała kompleksowe usługi inżynierskie w całym procesie realizacji budowy, rozruchu instalacji i przekazania jej do eksploatacji. Przewidziany termin zakończenia inwestycji  w 2016 r.


2015-10-07

JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń

BPK  w 2014 r.  zrealizowało kompleksowo w systemie „pod klucz”  zadanie inwestycyjne o nazwie  „Modernizację instalacji odbenzolowania gazu koksowniczego”.

BPK  w 2015 r.  zrealizowało kompleksowo w systemie „pod klucz” „Modernizację punktu rozładunku oleju płuczkowego obiekcie  262”.   Olej płuczkowy z cystern kolejowych lub autocystern  spływa grawitacyjnie poprzez elastyczne węże rozładowcze  do zbiornika wgłębnego. Następnie olej płuczkowy pompą przekazywany jest do zbiorników magazynowych. Wykonane stanowisko zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi pozwala na rozładunek 2-3 autocystern lub cystern kolejowych dziennie.

BPK  w 2015 r. zrealizowało kompleksowo w systemie „pod klucz”  zadanie inwestycyjne o nazwie „Wykonanie i zabudowa nowego odstojnika zmechanizowanego z komorą wodną ( dekanter wysoki nr 3 ) w obiekcie 256, wraz z zabezpieczeniem wewnętrznym i orurowaniem technologicznym”.


2015-10-07

CARBO-KOKS Sp. z o.o.

BPK  realizowało w systemie „pod klucz”  w latach 2014 – 2015  prace budowlano-instalacyjne dla zadania pn. „Budowa innowacyjnej zintegrowanej oczyszczalni gazu koksowniczego”.
Ilość gazu koksowniczego w układzie oczyszczania:
- max  - 10 000 m³/h
- nom.  -  7 000 m³/h
- min.   -  4 000 m³/h
W ramach realizacji  ww. zadania przewidziano budowę takich obiektów jak : chłodzenie wtórne, absorpcję amoniaku  i siarkowodoru, absorpcję benzolu, desorpcję amoniaku i siarkowodoru, katalicznego rozkładu amoniaku i produkcje siarki metodą Clausa-KRAiC, filtracji wody pogazowej itp.
Obecnie inwestycja jest zaawansowana na ok. 25%, zrealizowano dostawy wybranych podstawowych aparatów.
Z przyczyn leżących po stronie inwestora budowa została wstrzymana. Koksoprojekt wypowiedział umowę w zakresie części niewykonanej.


2015-10-07

KOKSOWNIA ISD DUNAFERR w Dunaujváros - Węgry

BPK  zgodnie z kontraktem  wykonało „Ocenę stanu faktycznego” z podaniem propozycji dla modernizacji urządzeń i technologii Instalacji Oczyszczania Gazu Koksowniczego pracującej na terenie ISD Kokszoló Ltd. w celu zwiększenia jej efektywności i zdolności oczyszczania gazu koksowniczego do 90 000Nm.


2012-12-05

ROZBUDOWA KOKSOWNI PRZYJAŹŃ

W Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej zakończono przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie Modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych. Generalnym realizatorem tej inwestycji było Konsorcjum: Polimex Mostostal S.A. - BP Koksoprojekt Sp. z o.o. Zabrze - Piecexport Sp. z o.o. Gliwice - Naftoremont Płock. Celem inwestycji była przebudowa Wydziału Węglopochodnych oraz wdrożenie nowych technologii oczyszczania gazu koksowniczego w ilości 200 000 m3/h. Poszczególne instalacje były przekazywane do eksploatacji sukcesywnie do końca 2008 roku.


2012-12-05

BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZALNI GAZU

Dnia 01.07.2011 r. BPK podpisało umowę z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice na wykonanie dokumentacji dla Modernizacji Wydziału Węglopochodnych.
Dokumentacja została wykonana do końca czerwca 2012 r.


2012-12-05

ArcelorMittal POLAND ODDZIAŁ KRAKÓW

Zgodnie z umową BPK wykonało dla „Modernizacji instalacji oczyszczania gazu koksowniczego z siarkowodoru” dokumentację powykonawczą oraz usługi inżynierskie obejmujące:
  — nadzór technologiczny
  — zmiany w dokumentacji
  — nadzór nad wykonaniem i montażem aparatów
  — udział w rozruchu itp.
Instalacja została uruchomiona i przekazana do eksploatacji w lipcu 2012 roku.


2012-12-05

WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA S.A.

BP Koksoprojekt zrealizowało "pod klucz" przedsięwzięcie inwestycyjne w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" S.A.: "Budowa układu chłodzenia gazu koksowniczego wraz z obiegami wody chłodzącej oraz benzolownią". Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w marcu 2009 roku.


2012-12-05

WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA S.A.

BPK zrealizowało „pod klucz” i przekazało do eksploatacji 30.06.2012 r. przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru wraz z ekologiczną i ekonomicznie uzasadnioną ich utylizacją”.
Parametry ekologiczne:
   — Zawartość NH3 w gazie oczyszczonym - 0,03 g/Nm3
   — Zawartość H2S w gazie oczyszczonym - ≤ 0,5 g/Nm3
   — Zawartość smoły w gazie - ≤ 0,1 g/Nm3
   — Zawartość naftalenu w gazie: okres letni - ≤ 0,2 g/Nm3
                                                okres zimowy - ≤ 0,1 g/Nm3


2012-12-05

KOKSOWNIA "RADLIN"

Na zlecenie KK Zabrze w 2010 roku BPK zaprojektowało nową wsadnicę do obsługi baterii koksowniczej 1 bis. Wsadnica została wybudowana przez konsorcjum REM-BUD, ZK REM oraz BPK i przekazana do eksploatacji w lipcu 2011 r.


2012-12-05

NOWA TECHNOLOGIA W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ

Dnia 15.09.2011 r. BPK podpisało umowę z Koksownią Przyjaźń na wykonanie dokumentacji dla Modernizacji baterii koksowniczej nr 4 z zastosowaniem ubijanego systemu obsadzania komór. Termin wykonania dokumentacji – 2013 r


2011-01-11

KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA

BP Koksoprojekt zakończyło projektowanie nowej baterii koksowniczej systemu ubijanego w Koksowni Częstochowa Nowa. Bateria ta zastąpi wyłączoną z ruchu baterię nr 1. Dokumentacja projektowa była opracowywana przy współpracy z Instytutem Giprokoks z Charkowa (Ukraina). Bateria została uruchomiona w 2011 roku.


Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.